Plynarenska 7A / 82109 Bratislava / SK-EU

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje vo vyplnenom rozsahu emailová adresa sú spracúvané spoločnosťou RESCO na základe Vášho súhlasu a to na účely zasielania informačných emailov k projektu „lepsiaobec.sk“.

Vaše osobné údaje bude RESCO uchovávať len po dobu nevyhnutnú na komunikáciu s Vami ohľadom projektu „lepsiaobec.sk“ alebo pokiaľ neodvoláte svoj súhlas k spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo odvolať súhlas a právo podať sťažnosť na dozorný orgán (t.j. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

Neposkytnutím Vašich osobných údajov Vám RESCO nebude môcť zabezpečiť zasielanie najnovších informácií týkajúcich sa projektu „lepsiaobec.sk“.